Skip directly to content

Odkazy

Bankrot a oddlužení

Web věnovaný řešení zadlužení občanů i podnikatelů. Nabízí i některé právní vzory a telefonické poradenství zdarma

www.bankrot-oddluzeni.cz

 

Bedýnky

Bedýnky.cz pomáhají dostat lokální a sezónní potraviny na každý stůl. Spojujeme farmáře, bedýnková družstva a spotřebitele

www.bedynky.cz

Blokáda neonacistického pochodu

Informace o možnostech nenásilné blokády a zkušenosti z akce v Brně

brnoblokuje.cz/

Družstevnictví

Web věnovaný otázkám družstevnictví - literatura, diskuze, akce, zkušenosti ...

www.netsocan.cz/druzstvo.html

Družstva - bytová

Web plný informací a rad pro členy bytových družstev provozuje Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR

www.bytovadruzstva.cz

 

Evropská unie - právní informace

Web provozuje Evropská komise, obsahuje základní informace o právním a soudním prostředí jednotlivých zemí EU

ec.europa.eu/civiljustice/index_cs.htm

Evropská unie - právní normy

Vyhledávač evropských právních norem - většina norem v češtině

eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=cs

Evropská unie - právní poradenství

Web provozuje Evropská komise a umožňuje zadávat otázky ohledně práv občanů v EU

ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_cs.htm

Evropská unie - soudní atlas

Web provozuje Evropská komise, poskytuje informace o evropské soudní spolupráci ve věcech občanských

ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_cs.htm

Migranti

Web Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR obsahuje bulletiny, informace, projekty i adresář konkrétních organizací

www.konsorcium-nno.cz/

Nájemník - práva a povinnosti, ochrana zájmů

Web provozovaný Sdružením nájemníků ČR obsahuje základní aktuální informace, přehled poraden, zkušenosti z ochrany zájmů nájemníků atd.

www.son.cz

 

Návody na řešení konkrétních životních situací

Provozuje Portál veřejné správy ČR a najdete zde informace o tom, jak vyřídit různá podání, kam se obrátit a v jakých lhůtách, zda se platí správní nebo jiné poplatky, včetně odkazů na případné formuláře a platné právní předpisy; postupy jsou rovněž propojeny s adresářem, který obsahuje kontakty na orgány veřejné správy (včetně mapových služeb).

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

 

Nezaměstnanost - Akční spolek nezaměstnaných

Posláním našeho občanského sdružení je hájit zájmy a požadavky nezaměstnaných občanů

www.akcnispolek.estranky.cz/

Nezaměstnanost - co dělat při ztrátě zaměstnání

Základní informace na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

portal.mpsv.cz/sz/obcane/navod

Nezaměstnanost - když je zaměstnavatel v platební neschopnosti (bankrotuje)

Základní informace na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

portal.mpsv.cz/sz/obcane/insolvence/ins_prava/

Oběti trestného činu - jak si poradit v této pozici

Manuál vypracovaný Ligou lidských práv

Pročíst či stáhnout si ho můžete zde

OSN - informační centrum Praha

Web je věnován i problematice ochrany lidských práv, mezinárodnímu právu, humanitárním otázkam, ekonomickému a sociálnímu rozvoji atd.

www.osn.cz/

Policejní právo v otázkách a odpovědích

Policie mnohdy zneužívá své autority a nejedná s občany v souladu se zákonem. Pro všechny, kterým nejsou práva a povinnosti policie lhostejné, připravila Liga lidských práv obsáhlý a srozumitelný manuál.

Pročíst či stáhnout si jej můžete zde.

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

Poradna poskytuje individuální poradenství v oblasti rovného zacházení a diskriminace, práv cizinců, bydlení a zaměstnání. V odůvodněných případech v rámci tzv. strategické ltitigace Poradna zastupuje klienty před soudem.

http://www.poradna-prava.cz/

 

Potřebuji právníka

Cílem těchto webových stránek je pomoci vám lépe se orientovat v systému právní pomoci a usnadnit vám nalezení pomoci, která odpovídá vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem. Obsahuje i vzory právních podání

www.potrebujipravnika.cz

 

Práva - lidská

Česká nevládní organizace, která se zaměřuje na ochranu lidských práv v rozsahu, v kterém tato práva garantuje Listina základních práv a svobod a závazné mezinárodní smlouvy. Liga prosazuje lidská práva pro zvýšení kvality a důstojnosti života, a to za pomoci výzkumu, vzdělávání, vedení strategických právních případů a předkládání argumentů a řešení.

Specializuje se zejména na lidská práva ve zdravotnictví, práva dětí a problémy trestní spravedlnosti

http://www.llp.cz/cz/

Právní podpora nemajetných

Přehled možností na webu Ligy lidských práv

viz. zde

Právní pomoc - bezplatná

Web věnovaný možnostem získání bezplatné právní pomoci

www.bezplatnapravnipomoc.cz

 

Právní poradenství - bezplatné zajišťované Českou advokátní komorou

Stránka obsahuje místa a termíny poskytování bezplatné právní pomoci advokáty v ČR

Viz. zde

Právní poradna

Provozuje Nová Antikapitalistická Levice a zabývá se především právem občanským, správním, pracovním a informacemi pro občanské a politické aktivisty

poradna.antikapitalista.cz/

Právní servis - ekologický

EPS je nevládní, nezisková a nepolitická organizace právníků, hájící práva občanů a životního prostředí v České republice od roku 1995 právní cestou. Ovlivňujeme připravovanou legislativu, právnickou komunitu a studenty práv směrem k ochraně veřejných zájmů, zejména životního prostředí a lidských práv. Poskytujeme občanům bezplatnou právní pomoc. Prosazujeme odpovědnost klíčových společenských subjektů za následky jejich jednání.

http://www.eps.cz/

Právní úkony

Základní přehled některých právních úkonů nejen pro podnikatele zpracovaný na portálu BusinessInfo

www.businessinfo.cz/cz/rubrika/orientace-v-pravnich-ukonech/1000818/

 

Právo - pracovní - kolektivní

Informace o odborech a jejich právech, kolektivním vyjednávání atd. Web je provozován ČMKOS

www.odbory-online.cz/pravni-poradna/kolektivni-pracovni-pravo 

Shromažďovací právo

Portál ke shromažďování obsahuje právní předpisy, judikaturu, otázka a odpovědi aktualizované do 30.9.2010

www.shromazdovacipravo.cz

 

Soukromí a jeho ochrana

Web provozuje Iuridicum Remedium, o.s. a je věnován ochraně soukromí a osobních údajů. Nabízí poradnu zdrama

slidilove.cz/

Soukromí a jeho ochrana

Web věnovaný problematice ochraby soukromí na pracovišti, na veřejnosti, na sociálních sítích, při cestování atd.

www.uzijsisoukromi.cz/

Trestní právo pro laiky

Web věnovaný trestnímu právu a trestnímu řízení, zpracovaný pro právní laiky

www.trestni-rizeni.com

 

Veřejný ochránce práv - ombudsman

Chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné.

http://www.ochrance.cz/

 

Via Iuris

Internetový časopis pro právo ve veřejném zájmu

http://www.viaiuris.cz/