Skip directly to content

Petice předkládané Evropskému parlamentu

on 15. Září 2011 - 2:05

 

Jedním ze základních práv každého evropského občana je, že na základě článku 227 Smlouvy o fungování Evropské unie může kdykoli Evropskému parlamentu předložit petici, ať už sám za sebe nebo společně s jinými osobami.

 

Každý občan Evropské unie nebo osoba, která má bydliště v jednom z členských států, může samostatně nebo společně s jinými osobami předložit Evropskému parlamentu petici ve věci, která spadá do oblasti činnosti Evropské unie a která se jej přímo dotýká. Petiční právo zaručené Smlouvou může uplatnit rovněž jakákoli společnost, organizace nebo sdružení se sídlem v Evropské unii.

 

Petice může mít formu stížnosti nebo žádosti a může se týkat otázek veřejného nebo soukromého zájmu.

 

Petice může být individuální žádostí, stížností či připomínkou k uplatňování právních předpisů EU nebo apelem na Evropský parlament, aby se vyjádřil k určité záležitosti. Tyto petice umožňují Evropskému parlamentu upozorňovat na případy porušování práv evropských občanů ze strany členských států, místních úřadů nebo jiných institucí.

 

Kdo může podat petici a čeho se může petice týkat?

 

Petici můžete podat, pokud:

jste občanem Evropské unie,

máte bydliště v jednom z členských států Evropské unie,

jste členem sdružení, společnosti, organizace (fyzické nebo právnické osoby) se sídlem v jednom z členských států Evropské unie.

 

Čeho se může petice týkat?

Petice se musí týkat otázek v zájmu nebo v působnosti Evropské unie, které se Vás přímo týkají, například: vašich práv jako evropských občanů, která jsou stanovena ve Smlouvách, životního prostředí, ochrany spotřebitelů, volného pohybu osob, zboží a služeb a vnitřního trhu, zaměstnanosti a sociální politiky, uznávání odborných kvalifikací či jiných otázek týkajících se provádění právních předpisů EU.

 

Důležitá poznámka:
Pouhými žádostmi o informace a obecnými komentáři k činnosti EU se Petiční výbor nezabývá.

 

V jakém jazyce by měla petice být?

Petice musí být napsána v jednom z úředních jazyků Evropské unie, přičemž jím je i čeština

 

Jakou formu by měla petice mít?

 

Petici lze podat dvěma způsoby:

poštou,

elektronickou cestou (pomocí on-line formuláře).

 

Petice by měla shrnovat a obsahovat všechny údaje, které se týkají dané otázky, ale neměla by uvádět zbytečné podrobnosti. Měla by být napsána srozumitelně a čitelně a může k ní být přiloženo shrnutí.

 

Podání poštou:

Pro podání petice v „papírové“ podobě neexistuje žádný formulář, který se měl vyplnit, ani standardní formát, kterého by bylo nutné se držet.

 

Přesto musí petice splňovat určité podmínky:

musí uvádět vaše jméno, státní příslušnost a místo trvalého bydliště (v případě skupinové petice musí uvádět jméno, státní příslušnost a místo trvalého bydliště předkladatele petice nebo alespoň první podepsané osoby);

musí být podepsaná.

Petice může obsahovat přílohy včetně kopií případných doprovodných dokumentů.

 

Petici zašlete na adresu:

European Parliament

The President of the European Parliament

Rue Wiertz

B-1047 BRUSSELS

 

Podání elektronickou cestou (pomocí on-line formuláře):

Přečtěte si informace a pokyny přístupné on-line na stránkách „Petice“ na webových stránkách Evropského parlamentu a poté

vyplňte on-line formulář a klikněte na „Odeslat“.

Po odeslání petice elektronickou cestou byste měli obdržet elektronické potvrzení o jejím doručení.

 

Petice pak bude předána Petičnímu výboru, který je odpovědný za řízení petičního procesu a formulování doporučení a závěrů souvisejících s peticemi. Předložené petice napsané urážlivým jazykem nebo petice, u nichž nebude zřejmé, čeho se týkají, nebudou výborem přezkoumány ani nebude na ně dána odpověď.

 

Veškerou další korespondenci týkající se kroků, které byly učiněny na základě Vaší petice, Vám Petiční výbor zašle poštou. Chcete-li k petici připojit jakékoli doplňující informace nebo doklady, zašlete je prosím běžnou poštou na následující adresu a uveďte přitom číslo petice:

European Parliament

Committee on Petitions

The Secretariat

Rue Wiertz

B-1047 BRUSSELS

 

Petiční výbor se skládá z 34 poslanců a v jeho čele stojí předseda a čtyři místopředsedové.

 

Co se stane, pokud je petice prohlášena za přípustnou?

 

Pokud se předmět Vaší petice týká nějaké oblasti, která spadá do působnosti Evropské unie, prohlásí zpravidla Petiční výbor petici za přípustnou a podle jednacího řádu pak rozhodne o tom, jaké kroky je třeba učinit.

 

Ať už bude rozhodnuto jakkoli, bude Vás Petiční výbor o přijetí rozhodnutí co nejdříve informovat.

 

Podle okolností může Petiční výbor rovněž:

požádat Evropskou komisi, aby provedla předběžné šetření a sdělila, zda nedošlo k porušení příslušných právních předpisů Společenství, nebo se obrátit na SOLVIT,

postoupit petici pro informaci nebo pro přijetí dalších opatření ostatním výborům Evropského parlamentu (určitý výbor může například vzít petici v potaz při své legislativní činnosti),

 

ve výjimečných případech předložit zprávu Evropskému parlamentu k hlasování na plenárním zasedání nebo uspořádat informační návštěvu dotyčné země nebo regionu a vydat zprávu výboru obsahující připomínky a doporučení,

 

přijmout jakákoli jiná opatření, která uzná za vhodná pro vyřešení záležitosti uvedené v petici, nebo vypracovat vhodnou zprávu pro předkladatele petice.

 

Schůze Petičního výboru se zpravidla konají každý měsíc, kromě měsíce srpna, kdy jsou parlamentní prázdniny. Výboru je v jeho činnosti nápomocen stálý sekretariát, který řídí petiční proces, plní poradní úlohu a připravuje schůze výboru.

 

Petiční výbor Evropského parlamentu se může pokusit vyřešit problém uvedený v petici ve spolupráci s orgány státní nebo místní správy členských států. Podrobnosti uvedené v peticích mohou být proto sdělovány těmto orgánům, pokud předkladatel petice výslovně neuvede, že si to nepřeje.

 

Petiční výbor však nemůže zvrátit rozhodnutí přijatá příslušnými orgány členských států. Evropský parlament není soudním orgánem, a nemůže tedy vynést rozsudek ani zpochybnit rozhodnutí soudů členských států. Petice, které usilují o podniknutí takových kroků, jsou nepřípustné.

 

Nepřípustné petice

 

Pokud Vaše petice spadá do oblasti, která není v působnosti Evropské unie, bude prohlášena za nepřípustnou. To se může stát tehdy, týká-li se předmětu, za který jsou jasně odpovědné členské státy.

 

Petice, které Petiční výbor prohlásí za nepřípustné, jsou pouze zapsány do rejstříku a žádná další opatření nejsou přijímána. Výbor Vás však bude o svém rozhodnutí informovat.

 

Podle toho, čeho se petice týká, Vám může Petiční výbor poradit, abyste se obrátili na instituci, která nepatří k institucím Evropské unie (např. Evropský soud pro lidská práva) nebo na orgány členských států (např. národní veřejný ochránce práv nebo petiční výbory parlamentů členských států.

 

Vezměte prosím na vědomí, že otázky týkající se nesprávného úředního postupu orgánů a institucí EU je třeba adresovat evropskému veřejnému ochránci práv.

 

Zveřejňování peticí

 

Čísla a autoři petic se vkládají do rejstříku v pořadí, ve kterém byly petice obdrženy, a oznamují se na plenárních zasedáních Evropského parlamentu. Tato oznámení se objevují v zápisu z příslušného zasedání, na kterém k oznámení došlo.

 

Předkladatele peticí je třeba upozornit na to, že zápisy jsou zveřejňovány v Úředním věstníku, a některé podrobnosti, včetně jména předkladatele petice a čísla petice, jsou tudíž k dispozici na internetu. Z toho plynou důsledky pro ochranu osobních údajů, na což jsou předkladatelé peticí upozorněni. Pokud si jako předkladatel petice nepřejete, aby bylo Vaše jméno zveřejněno, bude Evropský parlament vaše soukromí respektovat, avšak tuto žádost je třeba ve Vaší petici jasně a výslovně uvést. Rovněž pokud si přejete, aby se s Vaší peticí nakládalo důvěrně, je o to také třeba jasně požádat. Schůze výboru jsou za normálních okolností veřejné a předkladatelé petice se v době, kdy je jejich petice předmětem rozpravy (pokud je jejich petice projednávána), mohou této rozpravy na požádání zúčastnit.

 

Zdroj zde

Vložit komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.