Skip directly to content

Policie - stížnost na její zákrok

on 25. Červen 2011 - 15:08

Jak a kde si může občan stěžovat

Pokud se občan domnívá, že se setkal s nevhodným, popřípadě až protizákonným jednáním příslušníka nebo zaměstnance policie, má právo na tuto skutečnost poukázat. Stížnost je třeba podat u útvaru policie, proti jehož příslušníkovi nebo zaměstnanci směřuje. Za správné vyřízení stížnosti odpovídá ředitel útvaru policie. Pokud stěžovatel má za to, že jeho stížnost nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený útvar policie, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. Útvar, který stížnost přijal a není k jejímu vyřízení věcně příslušný, ji postoupí útvaru, do jehož působnosti vyřízení náleží a současně o tom vyrozumí stěžovatele. Proto je třeba důsledně dodržovat ustanovení zákona a v první řadě se obracet na ředitele útvaru policie, nadřízeného konkrétnímu příslušníku nebo zaměstnanci policie.


Pokud občan nedodrží tento postup, prodlužuje se doba vyřízení stížnosti. Proto není na místě stížnosti zasílat k rukám ministra vnitra či policejního prezidenta.


Obsah stížnosti

Stížnost by měla být co nejkonkrétnější. Měla by obsahovat všechna známá data k příslušníkovi nebo zaměstnanci policie či k útvaru policie, na kterého směřuje (jméno, služebního číslo, popřípadě registrační značka služebního vozidla, jehož posádka vůči občanovi zasahovala). Důležité je i přesné popsání místa a času, kdy došlo k jednání nebo chování, jež je příčinou stížnosti, uvedení případných svědků a další podrobnosti, které by co nejvíce a nejpřesněji konkretizovaly situaci.

Zejména je nezbytné aby obsahovala

jméno, příjmení a kontaktní poštovní adresu a podpis stěžovatele;

označení firmy, sídlo, označení a podpis statutárního zástupce, stěžuje-li se právnická osoba;

stručný popis toho, čeho se stěžovatel domáhá, případně uvedení, jaké právo stěžovatele bylo porušeno a jakým způsobem;

co nejvíce konkrétních údajů, které mohou pomoci při prošetřování.

Lhůty pro vyřizování stížností

Stížnost, která nebyla vyřízena ihned, musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení útvaru policie příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.


Pro zrychlení a zjednodušení písemného styku lze využívat i mailovou poštu s tím, že podání, upozornění a ostatní podněty týkající se Policejního prezidia ČR a celorepublikových útvarů Policie ČR je možno podávat na adresu: vkpp@mvcr.cz

http://www.policie.cz/clanek/urad-vnitrni-kontroly-jak-a-kde-si-muze-obcan-stezovat.aspx

Vložit komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.