Skip directly to content

Politická strana či hnutí - jak je založit

on 10. Červenec 2011 - 2:37

Registrace politické strany nebo politického hnutí

Politické strany a politická hnutí slouží občanům k výkonu sdružovacího práva za účelem jejich účasti na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů, orgánů vyšších samosprávných celků a orgánů místní samosprávy. Právní úprava nečiní rozdíl mezi politickou stranou a politickým hnutím (dále jen „strany a hnutí“). 

Kdo a za jakých podmínek

Založit stranu a hnutí mohou nejméně tři státní občané České republiky starší 18 let (přípravný výbor). Členy stran a hnutí mohou být též pouze státní občané České republiky starší 18 let; občan však může být členem jen jedné strany nebo hnutí. 

Jak a kam se obrátit

Podat písemný návrh na registraci strany a hnutí poštou nebo osobně v podatelně Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů č. 3, 140 21 Praha 4. Návrh na výmaz, oznámení o zrušení či návrh na registraci změny stanov strany a hnutí se podává též odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra. 

Co musíte předložit

 • písemný návrh na registraci podepsaný členy přípravného výboru s uvedením jejich jmen, příjmení, data narození a bydliště a s uvedením zmocněnce, oprávněného jednat jménem přípravného výboru, podpisy členů přípravného výboru není třeba ověřovat
 • petici alespoň jednoho tisíce občanů požadujících, aby strana a hnutí vznikly s uvedením jejich jména a příjmení, data narození, bydliště a podpisu
 • stanovy politické strany nebo politického hnutí ve dvou vyhotoveních.

Stanovypolitické strany nebo politického hnutí musí obsahovat tyto náležitosti:

 • název a zkratku strany nebo hnutí
 • sídlo
 • programové cíle
 • práva a povinnosti členů
 • ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny, zejména vymezení rozsahu, v němž mohou ve prospěch strany majetek nabývat, hospodařit a nakládat s ním, popřípadě nabývat jiná majetková práva, a rozsahu, v němž mohou jednat a zavazovat se jménem strany
 • orgány včetně orgánů statutárních, rozhodčích a revizních, způsob jejich ustavování a vymezení jejich oprávnění
 • způsob, jakým statutární orgány jednají a podepisují, zda a v jakém rozsahu mohou činit právní úkony jménem strany a hnutí i jiní členové či pracovníci
 • zásady hospodaření
 • způsob stanovení členských příspěvků, mají-li členové strany a hnutí uloženu povinnost platit členské příspěvky
 • způsob naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení strany a hnutí, pokud tento zůstatek nepřipadne státu.

Formuláře

Tiskopis pro podání návrhu na registraci strany nebo hnutí neexistuje. 

Poplatky a termíny

Poplatky

Správní poplatek se za podání návrhu na registraci strany nebo hnutí neplatí. Taktéž se neplatí poplatek za návrh na výmaz, oznámení o zrušení či návrh na registraci změny stanov strany a hnutí.

Lhůty pro vyřízení

 1. Řízení je zahájeno dnem, kdy Ministerstvu vnitra dojde návrh na registraci obsahující výše uvedené náležitosti, nebo dnem, kdy rozhodnutí krajského soudu určující, že návrh na registraci nemá nedostatky, nabylo právní moci.
 2. Nemá-li návrh uvedené náležitosti anebo jsou-li v něm údaje neúplné nebo nepřesné, ministerstvo na tuto skutečnost upozorní zmocněnce přípravného výboru nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu na registraci.
 3. Řízení o registraci nebude zahájeno, dokud nebudou případné nedostatky návrhu odstraněny.
 4. Ministerstvo provede registraci do 15 dnů od zahájení řízení; den registrace se vyznačí na jedno vyhotovení stanov, které se zasílá zmocněnci přípravného výboru. Zároveň Ministerstvo vnitra přidělí straně či hnutí identifikační číslo.
 5. Jsou-li splněny zákonné podmínky pro odmítnutí registrace, ministerstvo tak musí učinit do 15 dnů ode dne zahájení řízení; rozhodnutí o zamítnutí registrace se doručuje zmocněnci přípravného výboru.
 6. Není-li zmocněnci přípravného výboru do 30 dnů od zahájení řízení doručeno rozhodnutí o odmítnutí registrace, strana nebo hnutí vzniká dnem následujícím po uplynutí uvedené lhůty a tento den je dnem registrace.
 7. Na rozhodnutí o registraci se nevztahuje ustanovení správního řádu o náležitostech rozhodnutí, jestliže se návrhu na registraci vyhoví.
 8. Registrace se provádí zápisem strany nebo hnutí do rejstříku stran a hnutí. ¨

Právní úprava

 • zákon číslo 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
  ve znění zákona číslo 468/1991 Sb.
  ve znění zákona číslo 68/1993 Sb.
  ve znění zákona číslo 189/1993 Sb.
  ve znění zákona číslo 117/1994 Sb.
  ve znění nálezu Ústavního soudu ČR číslo 296/1995 Sb.
  ve znění zákona číslo 322/1996 Sb.
  ve znění zákona č. 340/2000 Sb.
  ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 98/2001 Sb.
  ve znění zákona č. 104/2001 Sb.
  ve znění zákona č. 170/2001 Sb.
  ve znění zákona č. 151/2002 Sb.
  ve znění zákona č. 556/2004 Sb.
  ve znění zákona č. 501/2004 Sb.
  ve znění zákona č. 342/2006 Sb.
 • zákon číslo 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  ve znění zákona číslo 413/2005 Sb.

Opravné prostředky a sankce

 Opravné prostředky

Nesouhlasí-li přípravný výbor s upozorněním ministerstva, že návrh na registraci nemá stanovené náležitosti, nebo že jsou v něm neúplné nebo nepřesné údaje, může se do 15 dnů od doručení upozornění domáhat u krajského soudu určení, že návrh na registraci nemá nedostatky. Proti rozhodnutí krajského soudu se nelze odvolat. Proti rozhodnutí o odmítnutí registrace mohou členové přípravného výboru podat do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí bylo doručeno zmocněnci, žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu České republiky.

Sankce

neuvedeny 

Další informace

Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy, oddělení volební a sdružování, úsek sdružování,
telefon: 974 817 367 úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin
Náměstí Hrdinů č. 3, 140 21 Praha 4
e-mail: ivosecka@mvcr.cz
 

Seznam politických stran a politických hnutí 
Ministerstvo vnitra vede rejstřík stran a hnutí, který je veřejným seznamem, z něhož lze čerpat údaje o jednotlivých registrovaných stranách a hnutích. Rejstřík stran a hnutí obsahuje údaj o jejich názvu, zkratce, sídle, identifikačním čísle, dni registrace, jakož i dny registrace, změny stanov, statutárním orgánu, pozastavení činnosti a zrušení strany a hnutí, vstup do likvidace a prohlášení konkursu. Součástí rejstříku je sbírka listin, obsahující mj. stanovy strany a hnutí.

Zdroj:
www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09OA%3d%3d

 

Komentáře

Dotaz:

Dobrý den, bydlím v obci s 333 obyvateli. Jsem členkou zastupitelstva, ale jsem velmi znechucená tím, že nepracuje vůbec pro obec. Chci to změnit, ale díky volebnímu zákonu, mají ve volbách vždy přednost strany před jednotlivci. Klidně stranu založím, mám zde dost příznivců, ale v podmínkách ohledně založení, které jsem se dočetla na Vašich stránkách je uvedena tato podmínka :"petici alespoň jednoho tisíce občanů požadujících, aby strana a hnutí vznikly s uvedením jejich jména a příjmení, data narození, bydliště a podpisu". Tohoto nikdy s naším malým počtem obyvatel nedocílím, občany z jiných obcí naše problémy zajímat nebudou. Co mám dělat? Je tato petice opravdu základní a nezměnitelnou podmínkou k podpoře vzniku nové strany? Děkuji Vám za odpověď.

Odpověď:

V textu na nějž odkazujete se píše o založení politické strany či hnutí v celostátním měřítku. Pro volby do zastupitelstev obcí však platí zákon č. 491/2001 Sb., který upravuje i možnost, že do těchto voleb budou kandidovat kromě politických stran či hnutí i nezávislí kandidáti nebo jejich sdružení. V příloze tohoto zákona je tabulka, která určuje, kolik podpisů musí získat nezávislý kandidát a kolik jejich sdružení. V případě Vaší obce s 333 obyvateli byste jako nezávislá kandidátka potřebovala získat 17 podpisů a jako sdružení nezávislých kandidátů potřebujete 24 podpisů. Ono sdružení můžete od ostatních sdružení odlišit vlastním názvem.

Dobrý den,
mohu se takto angažovat viz předchozí dotaz jako zaměstnanec odboru městského úřadu?
Velice děkuji.

podívejte se na § 5 zákona 491/2001 Sb., zda je vaše zaměstnání slučitelné s funkcí zastupitele.

Vložit komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.